ശ്രീപാര്‍വ്വതിയുടെ പാദം


കഥകളുടെ പേജുകളും വീഡിയോവില്‍  കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
കഥകള്‍ കേള്‍ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വായിച്ചുപോകാനും
ഈ സംവിധാനം ഉപകരിക്കും.
മുഴുവന്‍ കഥകളും കേള്‍ക്കാന്‍ താഴെ ഇടതു വശത്തു കൊടുത്ത ചിത്രത്തില്‍ അമര്‍ത്തുക.
ഓരോ കഥകളായി കേള്‍ക്കാന്‍ വലതു വശത്തെ  ചിത്രത്തിലുള്ള 
കഥകളുടെ പേരുകളില്‍ അമര്‍ത്തുക

 
 
Creative Commons License
E.Harikumar50YearsCreativity
by E. Harikumar is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.e-harikumar.com.