ഇ. ഹരികുമാറിന്‍റെ കൃതികള്‍, സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമാഹാരം - പുതുക്കിയ രണ്ടാം പതിപ്പ്


ഇ. ഹരികുമാറിന്റെ കൃതികള്‍
സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമാഹാരം
പുതുക്കിയ രണ്ടാം എഡിഷന്‍

10 വാല്യങ്ങളില്‍
(ചെറുകഥകള്‍ നാലു വാല്യങ്ങള്‍
നോവലുകള്‍ മൂന്നു വാല്യങ്ങള്‍
ലേഖനങ്ങള്‍, ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ ഒരു വാല്യം
നാടകം, തിരക്കഥകള്‍ ഒരു വാല്യം)
കുട്ടികള്‍ കഥാപാത്രങ്ങളായ കഥകള്‍ ഒരു വാല്യം

(മുഖവില: 3065)

കിഴിവിനു ശേഷം:  2200

(കേരളത്തിലെവിടെയും
കൊറിയര്‍ വഴി സൗജന്യമായി എത്തിക്കുന്നു.
കേരളത്തിനു പുറത്ത് ഇന്ത്യക്കുള്ളില്‍
200 രൂപ കൂട്ടണം.)

പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്
ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക


ഇടശ്ശേരി പബ്ലികേഷന്‍സ്
തൃശ്ശൂര്‍ 680 006
ഫോണ്‍6282437044


പുസ്തകങ്ങളുടെ വില


വാല്യം  1  = 320.00
വാല്യം  2  = 345.00
വാല്യം  3  = 320.00

വാല്യം  4  = 390.00
വാല്യം  5  = 270.00
വാല്യം  6  = 260.00
വാല്യം  7  = 250.00
വാല്യം  8  = 330.00
വാല്യം  9  = 340.00
വാല്യം 10  = 240.00

(ഈ വിലയില്‍ കേരളത്തിലെവിടെയും
കൊറിയര്‍ വഴി എത്തിക്കുന്നു.
കേരളത്തിനു പുറത്ത് ഇന്ത്യക്കുള്ളില്‍
200 രൂപ കൂട്ടണം.

ഈ സമാഹാരങ്ങള്‍ പുസ്തകശാലകളില്‍
ലഭ്യമല്ല. നേരിട്ട് ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യണം.


E. Harikumar
5B, Avenue Crest Apartments
Avenue Road
Kuriachira P.O.
Thrissur 680 006
Phone: 6282437044
e-mail: edasseri.publications@gmail.com
e.harikumar.novelist@gmail.comTransfer through bank:
E.Harikumar
Current Account No. 4357002100246051
with Punjab National Bank
Kuruppam Road
Thrissur 680 001
IFSC Code: PUNB0435700
MICR Code: 6800240000
SWIFT Code: PUNBINBBERK
വാല്യങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തും ഓർഡർ ചെയ്യാം
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മുഖ ചിത്രങ്ങളില്‍ അമര്‍ത്തിയാല്‍ ആ വാല്യത്തില്‍ ചേര്‍ത്ത
കഥകളുടെയും നോവലുകളുടെയും പേരുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
     
     
   
 

CLICK HERE FOR DETAILS OF
BOOKS INCLUDED IN EACH VOLUME
AND THEIR CONTENTS


Send money by cheque or draft favouring E. Harikumar to:
E. Harikumar
5-B, Avenue Crest Apartments
Avenue Road, Kuriachira P.O.
Thrissur 680 006
Phone: 6282437044
email: e.harikumar.novelist@gmail.com
email: edasseri.publications@gmail.com
In case of transfer through bank please contact us on phone or e-mail


Copyright
2018 by E. Harikumar
Copyright of the sketches, monograms, logo, cover pictures, and other materials used in this portal to create pages ,
 belongs to the respective publishers of periodicals and/or artists. 
Copyright of articles rests with the respective writers