18  ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങള്‍-
180
ചെറുകഥക
ള്‍

 
 
 
1966 - 1986
വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത
24 കഥകള്‍
25
സ്ത്രീപക്ഷ
കഥകളും
ലേഖകന്‍റെ
അപഗ്രഥനവും
 
 

9
നോവലുകള്‍

 
കൃതികള്‍, സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമാഹാരം - 10 വാല്യങ്ങളില്‍
   


1 നാടകം

2 ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍
5 തിരക്കഥകള്‍
എഴുപതോളം ലേഖനങ്ങള്‍ റിവ്യു


Copyright 2013 by E. Harikumar
Copyright of the sketches, monograms, logo, cover pictures, and other materials used in this CD to create pages as they appeared
 in the periodicals, belongs to the respective publishers of periodicals and/or artists.